Matematrix, årsplan 0. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Matematrix 0.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i elevbøgerne, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Undersøgelserne bag i bøgerne er også indsat i planen og ligeligt fordelt henover skoleåret. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. Du kan downloade en skrivbar version af årsplanen på matematrix.alinea.dk. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.
Uge 42: Efterårsferie
Uge 51-52: Juleferie
Uge 7: Vinterferie Uge 14: Påskeferie
Uge 26-32: Sommerferie

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov. Eleverne har også fri adgang til værktøjsprogrammet, FotoMat, hvor de selv kan producere opgaver.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Matematikportalen. Her finder du blandt andet det adaptive træningsprogram CampMat, som der også henvises til fra matematrix.alinea.dk.

En anden mulighed for et digitalt supplement til Matematrix er Villeby, der indeholder en række forskellige matematiske aktiviteter.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Tallene 0-9

Fx uge

34-36

De fleste børn kan tælle til 10, når de starter i børnehaveklassen. I bogens første kapitel tager vi udgangspunkt i elevernes eksisterende viden om tallene 0-9, men lægger samtidigt op til at strukturere denne viden og lære dem en række nye begreber og tænkemåder. Kapitlet har et særligt fokus på at udvikle elevernes repræsentationskompetence – åltså deres evne til at angive et antal på flere måder.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Geometriske figurer

Fx uge

39-40

I dette kapitel bygges der videre på elevens kendskab til former og figurer. Der er fokus på at kunne genkende, navngive og tegne geometriske figurer. Eleverne introduceres for et meget grundlæggende princip for klassificering af geometriske figurer: At tælle kanter. Der arbejdes med stoffet på mange forskellige måder. Eksempelvis skal eleverne bygge figurer og foretage optællinger med figurer. I forløbet lægges der særlig vægt på at kunne skelne mellem trekanter, firkanter og cirkler.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Tallene 10-20

Fx uge

43-44

Eleverne får udvidet deres talbegreb til at omfatte tallene op til 20. Målet er, at de bliver fortrolige med tallene 10-20 og forstår sammenhængen mellem antal, talnavn og talsymbol. Der arbejdes både med tallenes ordningsmæssige og antalsmæssige betydning samt sammenhængen mellem disse.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Sortering

Fx uge

46-47

Eleverne har erfaringer med at sortere ting fx i forbindelse med oprydning af deres legetøj.
I dette kapitel lægges der vægt på, at tingene sorteres efter bestemte egenskaber. Når man sorterer noget, bruger man et (eller flere) sorteringsprincip, som hvert element i en mængde (klodser, perler, osv.) skal relateres til. Typisk vil man have et antal bunker eller beholdere, som elementerne placeres i, når de er blevet vurderet ud fra sorteringsprincippet.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Jul

Fx uge

49-50

I julekapitlet indgår flere forskellige matematiske emner, som eleverne tidligere har beskæftiget sig med. Det drejer sig fx om antalsbestemmelse, kombinatorik og genkendelse af talsymboler.
Eleverne møder også nyt fagligt stof. Talmængden udvides til 24, og der er aktiviteter med begyndende addition og deling (fordeling af pebernødder).

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Mønstre og spejling

Fx uge

2-4

I dette kapitel er der fokus på, at eleverne lærer at genkende, beskrive og tegne mønstre. I et mønster gentages nogle bestemte grundformer flere gange. Der lægges også op til at bygge mønstre med geobrikker og tegne mønstre i GeoGebra.
Desuden arbejdes der i et opslag med spejling. Eleverne spejler dels figurer i en spejlingsakse ved at bruge et spejl og dels ved at bygge figurer af centicubes, hvor spejlbilledet dannes ved at vippe figuren omkring spejlingsaksen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Brug din matematik

Fx uge

8-10

I dette kapitel er der fokus på at anvende matematikken i en bredere og mere virklighedsnær kontekst. Derfor arbejder eleverne med at finde matematiske løsninger på genkendelige problemstillinger. Ved på denne måde at bruge de tidligere lærte matematiske begreber og færdigheder, fremskyndes elevernes faglige udvikling samtidig med, at de får nogle succesoplevelser med at kunne anvende matematikken

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - I vores klasse

Fx uge

15

I arbejdet med undersøgelsener der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer og evne til at kunne samarbejde.

I vores klasse lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber og arbejdsmåder som fx antal, længde, ordninger og at bygge modeller af ting fra klasseværelset med geobrikker.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - I skoven

Fx uge

18

I arbejdet med undersøgelsener der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer og evne til at kunne samarbejde.

I skoven lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber og arbejdsmåder som fx antal, længde, ordninger og at bygge modeller af ting fra klasseværelset med geobrikker.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Det var så 0. klasse

Fx uge

22-23

Det var så 0. klasse har fokus på elevernes behov for repetition og gentagelse. Her indgår noget af det matematiske kernestof, som de har beskæftiget sig med i løbet af skoleåret.
Faglige emner: Tallene 0-20 (antalsbestemmelse, forbinde et antal med tallinjen), geometriske figurer, optælling, mønstre, spejling og talfølger.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.