Årsplan 3. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Matematrix 3A og 3B.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i elevbøgerne, som er baseret på en gennemtænkt faglig progression. Der er også indsat undersøgelser og gjort plads til repetition og tematiske forløb i planen. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov. Eleverne har også fri adgang til værktøjsprogrammet, FotoMat, hvor de selv kan producere opgaver.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal Matematikportalen. Her findes du blandt andet det adaptive træningsprogram CampMat, som der også henvises til fra matematrix.alinea.dk

En anden mulighed for et digitalt supplement til Matematrix er Villeby, som indeholder en række matematiske aktiviteter.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Jubii

Fx uge

33

I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i 2. klasse. Dette er samtidig et redskab for læreren til at danne sig et overblik over den faglige spredning blandt eleverne i klassen.

Kapitlet har især fokus på kerneområderne addition, subtraktion, valg af regningsart, multiplikation, byg og tegn, areal, måling og chance.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Mere om multiplikation

Fx uge

34-36

Kapitlet udbygger elevernes forståelse af begrebet multiplikation ved at arbejde med multiplikation igennem en række aktiviteter i forskellige kontekster. Der er især fokus på forskellige multiplikationsmetoder, herunder gangetabeller og remser samt digitale hjælpemidler som Regneark, GeoGebra og lommeregner.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Vægt

Fx uge

37

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx statistik, måling, omkreds, areal og overflade.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Mere om areal

Fx uge

38-40

I dette kapitel introduceres den standardiserede måleenhed cm2. Eleverne arbejder hen mod metoder til arealberegning ved hjælp af formler. Her introduceres multiplikation af sidelængder som en metode til beregning af rektanglers areal. Eleverne arbejder desuden med måling, udregning og sammenligning af arealet af trekanter og rektanglers areal.

Derudover introduceres eleverne for de almindelige, standardiserede måleenheder, herunder cm2.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Cykel

Fx uge

41

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx statistik, måling, omkreds, areal og overflade.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Division

Fx uge

43-46

I dette kapitel introduceres eleverne for divisionsbegrebet. Dette gøres ved at bygge ovenpå elevernes kendskab til multiplikation og fortrolighed med tabellerne op til 10.

Eleverne arbejder derfor med enkle problemstillinger ved hjælp af praktiske handlinger (fx hop på tallinjen) og ved at bruge gangetabellerne ”omvendt”. Derved udvikler eleverne en forståelse af, at division er den modsatte regneoperation til multiplikation. Desuden berøres deling med rest.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Rækkefølge

Fx uge

47

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx statistik, måling, omkreds, areal og overflade.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Tal og tid

Fx uge

48

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx statistik, måling, omkreds, areal og overflade.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Koordinatsystemet

Fx uge

1-3

I 3. klasse introduceres eleverne for koordinatsystemet for første gang. Der er fokus på elevernes forståelse af koordinatsystemets opbygning, så de kan aflæse og afsætte koordinatsæt i 1. kvadrant. Eleverne lærer desuden at bruge koordinatsystemet som redskab til afbildning af konkrete observationer samt at aflæse enkle sammenhænge i koordinatsystemet.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Jul

Fx uge

49-50

I bogens sidste kapitel repeteres flere af de matematiske emner, som eleverne har beskæftiget sig med indtil nu – primært indholdet i 3A. Eleverne arbejder især med regning med kroner og øre, kombinatorik, mønstre, koordinatsystemet, arealberegning og færdighedsregning vedrørende alle fire regningsarter.

Kapitlets tema – nordisk julebasar – kan desuden med fordel indgå i et tværfagligt samarbejde med øvrige fag som dansk, kristendomskundskab, musik, natur/teknik og billedkunst.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Brøkdele

Fx uge

4-6

Bogens første kapitel udvikler elevernes forståelse og brøkdele og deres forskellige repræsentationsformer. Eleverne arbejder dels med en række forskellige typer af brøker – stambrøker, ægte og uægte brøker, blandede tal mm. – samt med regnereglerne for brøker. I dette arbejder skelnes der mellem at tage en brøkdel af antal og at tage en brøkdel af en hel.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Vinkler

Fx uge

8-10

I dette kapitel introduceres eleverne for første gang for selve vinkelbegrebet, og eleverne lærer at skelne mellem rette, stumpe og spidse vinkler. Arbejdet med vinkler bygger ovenpå elevernes kendskab til trekanter, firkanter, længde og areal fra geometriarbejdet indskolingen. Elevernes viden om vinkler vil i de følgende år blive benyttet som beskrivelsesværktøj, når eleverne skal karakterisere geometriske figurer.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Vores skole

Fx uge

11

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx statistik, måling, omkreds, areal og overflade.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Statistik

Fx uge

12-15

I dette kapitel lærer eleverne, at sortere og systematisere og tolke data fra hverdagen i tabeller og pindediagrammer. Arbejdet med statistik bygger videre på de optællingsmetoder eleverne lærte i kapitlet Chance i Matematrix 2B. Arbejdet med statistik foregår dels i elevbogen og dels i regneark, der her introduceres som et hjælpemiddel, der kan sortere og vise data i forskellige diagramtyper.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Kan man det?

Fx uge

16

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx statistik, måling, omkreds, areal og overflade.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Mere om chance

Fx uge

17-18

Arbejdet med dette kapitel bygger videre på kapitlet Chance i 2B. Eleverne lærer at anlægge en strategi i forbindelse med spil og andre aktiviteter, for at opnå nogle på forhånd udpegede mål. Der er i den forbindelse fokus på systematisering og skematisering af data samt gentagelse af eksperimenter med henblik på at opnå kvalificerede udsagn om resultatet af tilfældige eksperimenter. Eleverne arbejder desuden med den symbolske repræsentation af sandsynlighed som brøkdele.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Planlæg en klassefest

Fx uge

19

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx statistik, måling, omkreds, areal og overflade.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Valg af regningsart

Fx uge

20-22

Kapitlet træner elevernes modelleringskompetence til at kunne oversætte mellem praktiske problemstillinger og matematiksprog samt fortolkning af de matematiske svar. Eleverne arbejder derfor med en række regnehistorier og genkendelige problemstillinger fra dagligdagen. I dette kapitel er der i den forbindelse særligt fokus på, at eleverne skal lære at vælge, hvilken regningsart, der er mest hensigtsmæssig at bruge i de specifikke situationer.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelse - Opsparing

Fx uge

23

I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Undersøgelserne lægger naturligt op til at inddrage faglige begreber som fx statistik, måling, omkreds, areal og overflade.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Det var så 1.-3. klasse

Fx uge

24-25

I bogens sidste kapitel repeteres de væsentligste faglige begreber, som eleverne har arbejdet med i løbet af indskolingen. I det repeterende arbejde får eleverne derved mulighed for at reflektere over det, de har lært indtil nu. Der lægges op til at eleverne i udgangspunktet arbejder selvstændigt – enten individuelt eller i grupper – uden lærerinstruktion, mens lærerens rolle først og fremmest er at være sparringspartner, hvis eleverne går i stå.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.