Årsplan 7. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Matematrix 7.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i grundbogen, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Undersøgelserne bag i bøgerne er også indsat i planen og ligeligt fordelt henover skoleåret. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.
Uge 42: Efterårsferie
Uge 51-52: Juleferie
Uge 7: Vinterferie
Uge 14: Påskeferie
Uge 26-32: Sommerferie

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Matematikportalen.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Variable

Fx uge

33-36

Variabelbegrebet indtager en meget central placering i matematik. Forløbet har fokus på vigtigheden af at forstå variabelbegrebet. Variable indgår sammen med konstanter i formler og forskrifter og kan på en let og overskuelig måde beskrive komplicerede sammenhænge.

Eleverne skal også selv kunne opskrive og regne med simple bogstavudtryk. Arbejdet med variable udfordrer i høj grad elevernes tankegangskompetence.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Procent

Fx uge

37-39

Eleverne skal lære tre former for procentregning og kunne se sammenhængen imellem dem. Det drejer sig om at kunne finde x % af y, hvor mange procent x er i forhold til y, og hvad 100 % er, når x % svarer til y.

Der er også fokus på procentbegrebet – herunder at tal angivet i procent også kan repræsenteres som brøk og decimaltal. Anvendelsesaspektet er helt centralt i kapitlet, idet de fleste aktiviteter er nært knyttet til virkeligheden.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Ligninger

Fx uge

40-43

I dette kapitel skal eleverne dels lære om ligningsbegrebet og dels arbejde med at løse ligninger. Løsningerne kan findes på flere måder: Ved kvalificeret gæt, ved at prøve sig frem og ikke mindst ved omformninger.

Der er i høj grad fokus på matematik i anvendelse, idet de fleste aktiviteter er nært knyttet til virkeligheden. Det drejer sig fx om opslag vedr. udsalgspriser og lejrskoleophold.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Rumfangsberegning

Fx uge

44-46

Kapitlet har et særligt fokus på rumfangsformlerne for af kasser, prismer og cylindre. Eleverne skal både kunne benytte disse og forklare, hvorfor de er gyldige.

De fleste aktiviteter foregår i virkelighedsnære kontekster fx i forbindelse med beregning af vandforbrug. Modelleringsaspektet står også centralt: Hvordan finder man rumfanget af en appelsin eller en træstamme?

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Statistik

Fx uge

47-50

Der lægges op til, at eleverne får en forståelse af, at statistik anvendes, når man ønsker at få overblik over større datamængder.

En systematisk gennemgang af centrale deskriptorer og diagrammer med efterfølgende øvelser skaber baggrund for, at eleverne også skal forholde sig kritisk til matematikholdige tekster. Eleverne arbejder med stoffet i en række forskellige kontekster fx musik, vejret, og inviterer i høj grad til, at eleverne selv foretager undersøgelser.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Funktioner

Fx uge

1-4

I kapitlet er der fokus på vigtigheden af at kunne beskrive sammenhænge mellem forskellige størrelser.

Eleverne skal kunne gøre dette ud fra fire forskellige repræsentationsformer: Som tal i en tabel, som regneforskrift, som graf og med ord.

Funktionsbegrebet er baseret på forståelse af variable, hvilket kommer til udtryk i en række praksisnære aktiviteter og i arbejdet med proportionalitet.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelser - Kommunikation og Min by

Fx uge

5-6

Undersøgelse: Kommunikation / Min by

Arbejdet med undersøgelserne lægger først og fremmest op til at udvikle elevernes matematiske

kompetencer. I Matematrix 7 er der otte undersøgelser, som har særligt fokus på disse kompetencer:

 

Vand: Modellering

Klassetur: Modellering ∙ Hjælpemiddel

 

Udsalg: Problembehandling ∙ Kommunikation

Musik: Modellering ∙ Hjælpemiddel

 

Kommunikation: Problembehandling ∙ Kommunikation

Min by: Modellering ∙ Kommunikation

 

Talsystemer: Tankegang

Tændstikmønstre: Ræsonnement

 

I forslaget til en årsplan for Matematrix 7 har vi i alt indsat undersøgelserne fire gange, således at der er udvalgt to undersøgelser pr. gang. Udvælgelsen er baseret på undersøgelsernes rækkefølge i bogen.

 

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Konstruktioner

Fx uge

8-10

I dette kapitel er der et særligt fokus på ræsonnementskompetencen. I forbindelse med konstruktioner af figurer skal eleverne være eksplicitte med hensyn til forudsætninger og kunne argumentere for et givent resultat.

Eleverne møder også det faglige stof i opslag om målestoksforhold, lejrskole og taxageometri.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelser - Talsystemer og Tændstiksmønstre

Fx uge

11-12

Undersøgelse: Talsystemer / Tændstikmønstre

 

Arbejdet med undersøgelserne lægger først og fremmest op til at udvikle elevernes matematiske

kompetencer. I Matematrix 7 er der otte undersøgelser, som har særligt fokus på disse kompetencer:

 

Vand: Modellering

Klassetur: Modellering ∙ Hjælpemiddel

 

Udsalg: Problembehandling ∙ Kommunikation

Musik: Modellering ∙ Hjælpemiddel

 

Kommunikation: Problembehandling ∙ Kommunikation

Min by: Modellering ∙ Kommunikation

 

Talsystemer: Tankegang

Tændstikmønstre: Ræsonnement

 

I forslaget til en årsplan for Matematrix 7 har vi i alt indsat undersøgelserne fire gange, således at der er udvalgt to undersøgelser pr. gang. Udvælgelsen er baseret på undersøgelsernes rækkefølge i bogen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Forskelle

Fx uge

13-16

Eleverne skal lære, at man kan beregne to slags forskelle – den absolutte og den relative. Efter en tydelig gennemgang af denne sondring med efterfølgende færdighedsøvelser lægges der op til kritisk stillingtagen til matematikholdige tekster. Dette kommer tydeligst til udtryk i opslaget, Anvendelseskritik, hvor eleverne skal forholde sig til en række artikler fra tidsskrifter, aviser og webtekster.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

 

Undersøgelser - Udsalg og Musik

Fx uge

17-18

Undersøgelse: Udsalg / Musik

 

Arbejdet med undersøgelserne lægger først og fremmest op til at udvikle elevernes matematiske

kompetencer. I Matematrix 7 er der otte undersøgelser, som har særligt fokus på disse kompetencer:

 

Vand: Modellering

Klassetur: Modellering ∙ Hjælpemiddel

 

Udsalg: Problembehandling ∙ Kommunikation

Musik: Modellering ∙ Hjælpemiddel

 

Kommunikation: Problembehandling ∙ Kommunikation

Min by: Modellering ∙ Kommunikation

 

Talsystemer: Tankegang

Tændstikmønstre: Ræsonnement

 

I forslaget til en årsplan for Matematrix 7 har vi i alt indsat undersøgelserne fire gange, således at der er udvalgt to undersøgelser pr. gang. Udvælgelsen er baseret på undersøgelsernes rækkefølge i bogen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

 

Tællemetoder

Fx uge

19-21

Eleverne skal lære tre modeller, som de kan bruge til at tælle og beregne antallet af forskellige kombinationer i forskellige situationer. Det drejer sig om mængdediagram, tælletræ og kombimatrix. Modellerne skal først og fremmest anvendes som værktøjer til problemløsning.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelser - Vand og Klassetur

Fx uge

22-23

Undersøgelse: Vand / Klassetur

 

Arbejdet med undersøgelserne lægger først og fremmest op til at udvikle elevernes matematiske

kompetencer. I Matematrix 7 er der otte undersøgelser, som har særligt fokus på disse kompetencer:

 

Vand: Modellering

Klassetur: Modellering ∙ Hjælpemiddel

 

Udsalg: Problembehandling ∙ Kommunikation

Musik: Modellering ∙ Hjælpemiddel

 

Kommunikation: Problembehandling ∙ Kommunikation

Min by: Modellering ∙ Kommunikation

 

Talsystemer: Tankegang

Tændstikmønstre: Ræsonnement

 

I forslaget til en årsplan for Matematrix 7 har vi i alt indsat undersøgelserne fire gange, således at der er udvalgt to undersøgelser pr. gang. Udvælgelsen er baseret på undersøgelsernes rækkefølge i bogen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.