Årsplan 8. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Matematrix 8.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i grundbogen, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Undersøgelserne bag i bøgerne er også indsat i planen og ligeligt fordelt henover skoleåret. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.
Uge 42: Efterårsferie
Uge 51-52: Juleferie
Uge 7: Vinterferie
Uge 14: Påskeferie
Uge 26-32: Sommerferie

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Matematikportalen.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Regnehierarkiet

Fx uge

33-35

I dette kapitel skal eleverne lære at anvende regnehierarkiet og forstå vigtigheden af, at der findes regneregler. Regnehierarkiet angiver en vedtaget rækkefølge for udførelsen af beregninger. Hvis man overtræder reglerne, vil man stort set altid nå frem til et forkert facit.

Der er fokus på at træne færdigheder i at overholde regnehierarkiet og udvikle kompetence til at bruge regneudtryk som led i matematisk modellering og problemløsning.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Algebra

Fx uge

36-38

Forløbet har fokus på vigtigheden af at forstå variabelbegrebet, og at man kan beskrive generelle sammenhænge, formler og udtryk ved hjælp af bogstaver.

Eleverne skal også selv kunne opskrive og regne med simple bogstavudtryk. Det drejer sig i høj grad om reduktioner, som også udnyttes i omslaget om løsning af ligninger. Arbejdet med bogstaver og formler udfordrer symbolbehandlingskompetencen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Ligninger

Fx uge

39-41

I dette kapitel er der først og fremmest fokus på, at eleverne lærer og bliver fortrolige med at opstille ligninger. Derudover skal de lære fortsat lære om ligningsbegrebet og arbejde med at løse ligninger.

Modelleringskompetencen er helt central i hele forløbet og bliver udfoldet i gennemgangen, hvor eleverne for første gang præsenteres for en egentlig modelleringsmodel. Aktiviteterne foregår i mange forskellige virkelighedsnære kontekster.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Arealberegning

Fx uge

43-45

Kapitlet har et særligt fokus på arealformlerne for grundfigurerne: rektangel, trekant, parallelogram, trapez og cirkel. Eleverne skal både kunne benytte disse og forklare, hvorfor de er gyldige samt bruge dem til beregning af sammensatte figurers arealer.

Der lægges op til, at eleverne kan anvende deres viden og færdigheder i problemstillinger knyttet til virkeligheden. Ræsonnementskompetencen udfordres i høj grad i gennemgangen og i opslaget, Ræsonnementer og beviser.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Procent

Fx uge

 46-48

Eleverne skal lære at anvende begrebet fremskrivningsfaktor og betydningen af denne, når man lægger en procentdel til eller en procentdel fra.

Der er også fokus på procentbegrebet og på at få repeteret tre former for procentregning:  At kunne finde x % af y, hvor mange procent x er i forhold til y, og hvad 100 % er, når x % svarer til y. Anvendelsesaspektet står helt centralt, idet de fleste aktiviteter er nært knyttet til virkeligheden.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Vindmøller, Mad og motion

Fx uge

49-50

Arbejdet med undersøgelserne lægger først og fremmest op til at udvikle elevernes matematiske kompetencer. I Matematrix 8 er der otte undersøgelser, som har særligt fokus på udvikling af matematisk fagsprog.

I forslaget til en årsplan for Matematrix 8 har vi i alt indsat undersøgelserne fire gange, således at der er udvalgt to undersøgelser pr. gang. Udvælgelsen er baseret på undersøgelsernes rækkefølge i bogen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Sandsynlighed

Fx uge

1-3

Eleverne skal kunne forstå og foretage beregninger i forhold til både teoretisk og statistisk sandsynlighed. Særligt vigtigt er det, at de kan se sammenhængen mellem den statistiske frekvens af et udfald og sandsynligheden for samme udfald.

Anvendelsesaspektet står helt centralt i kapitlet, hvilket ikke mindst kommer til udtryk i tematiske opslag om spil og anvendelseskritik. Her er der også et særligt fokus på udvikling af kommunikationskompetencen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Trigonometri

Fx uge

4-6

I kapitlet lægges op til, at eleverne arbejder med ligedannede trekanter, skalafaktor, vinkler i trekanter, sinus, cosinus og Pythagoras´ sætning. Ikke mindst i konstruktionerne af retvinklede trekanter med forskellige egenskaber og i arbejdet med skalafaktorer udfordres ræsonnementskompetencen. Der lægger i meget høj grad op til at inddrage GeoGebra i forløbet.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Prisfastsættelse og Pyramidedrik

Fx uge

8-9

Arbejdet med undersøgelserne lægger først og fremmest op til at udvikle elevernes matematiske kompetencer. I Matematrix 8 er der otte undersøgelser, som har særligt fokus på udvikling af matematisk fagsprog.

I forslaget til en årsplan for Matematrix 8 har vi i alt indsat undersøgelserne fire gange, således at der er udvalgt to undersøgelser pr. gang. Udvælgelsen er baseret på undersøgelsernes rækkefølge i bogen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Lineære funktioner

Fx uge

10-13

I kapitlet er der fokus på vigtigheden af at kunne beskrive lineære sammenhænge ved hjælp af funktionsbegrebet. Eleverne skal kunne gøre dette ud fra fire forskellige repræsentationsformer: Som tal i en tabel, som regneforskrift, som graf og med ord.

Funktionsbegrebet er baseret på forståelse af variable, hvilket kommer til udtryk i en række praksisnære aktiviteter og i arbejdet med ligefrem proportionalitet.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Tallene

Fx uge

15-17

Eleverne skal videreudvikle deres kendskab til talmængder – herunder at kunne forstå forskellen mellem rationelle og irrationelle tal. Kapitlet har generelt et særligt fokus på udvikling af elevernes talforståelse, hvilket understreges af opslag som fx potenser og rødder, pi og talsystemer. Arbejdet giver også eleverne mulighed for at erkende, at en talværdi kan repræsenteres på forskellige måder.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Arranger en koncert og Spillebulen

Fx uge

18-19

Arbejdet med undersøgelserne lægger først og fremmest op til at udvikle elevernes matematiske kompetencer. I Matematrix 8 er der otte undersøgelser, som har særligt fokus på udvikling af matematisk fagsprog.

I forslaget til en årsplan for Matematrix 8 har vi i alt indsat undersøgelserne fire gange, således at der er udvalgt to undersøgelser pr. gang. Udvælgelsen er baseret på undersøgelsernes rækkefølge i bogen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Mønstre

Fx uge

20-22

I dette kapitel lærer eleverne den matematiske definition af et mønster: En eller flere grundformer der gentages ved spejling, parallelforskydning eller drejning.

Eleverne arbejder også med emnet i en række opslag om symmetriske mønstre, glidespejling, modellering med mønstre, logoer og fladedækkende mønstre. Arbejdet med de mange praktiske opgaver udfordrer i høj grad modellerings- og kommunikationskompetencen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Løgn og statistik, Palindromer

Fx uge

23-24

Arbejdet med undersøgelserne lægger først og fremmest op til at udvikle elevernes matematiske kompetencer. I Matematrix 8 er der otte undersøgelser, som har særligt fokus på udvikling af matematisk fagsprog.

I forslaget til en årsplan for Matematrix 8 har vi i alt indsat undersøgelserne fire gange, således at der er udvalgt to undersøgelser pr. gang. Udvælgelsen er baseret på undersøgelsernes rækkefølge i bogen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.