Årsplan 9. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Matematrix 9.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i grundbogen, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Undersøgelserne bag i bøgerne er også indsat i planen og ligeligt fordelt henover skoleåret. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.
Uge 42: Efterårsferie
Uge 51-52: Juleferie
Uge 7: Vinterferie
Uge 14: Påskeferie
Uge 26-32: Sommerferie

Yderligere er der medregnet afgangsprøver fra uge 17.

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Matematikportalen.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Matematisk modellering

Fx uge

33-36

Modelleringskompetencen indtager en meget central placering i matematik og bliver udfordret i stort set alle bogens kapitler.

Dette forløb har et helt særligt fokus på at kunne anvende og vurdere matematik ved at gennemføre modelleringsprocesser, opstille matematiske modeller og løse problemer fra virkeligheden. Der lægges vægt på, at eleverne i forholdet mellem virkelighed og matematik bliver fortrolige med processerne: Oversættelse, matematisk bearbejdning og fortolkning.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Rumfang og dimensioner

Fx uge

37-38

Kapitlet har et særligt fokus på rumfangsformlerne for kasse, prisme, cylinder, pyramide, kegle og kugle. Eleverne skal dels kunne forstå og anvende variabelbegrebet i arbejdet med omformning af rumfangsformlerne og dels kunne benytte disse og forklare, hvorfor de er gyldige.

De fleste aktiviteter foregår i virkelighedsnære kontekster, hvor modelleringsaspektet står centralt. Eleverne skal fx kunne finde det omtrentlige rumfang af en vilkårlig rumlig form.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Statistik

Fx uge

39-41

Eleverne skal kende til og kunne anvende statistik i forbindelse med tolkning og problemløsning fra virkeligheden. Derfor præsenteres de for forskellige statistiske deskriptorer og diagramtyper og arbejder med, i hvilke situationer de er særligt velegnede at anvende. Forskellen på grupperede og ikke-grupperede observationer og de dertil hørende diagramtyper berøres i et særligt afsnit.

Eleverne arbejder også med stoffet i opslag om stikprøveundersøgelser og anvendelseskritik.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Funktioner og grafer

Fx uge

43-46

I kapitlet er der fokus på vigtigheden af at kunne anvende lineære og ikke-lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer. Eleverne skal også tegne grafer ud fra tabeller og forskrifter, og der lægges vægt på, at de lærer at opfatte grafer som et beskrivelsesværktøj, man skal forholde sig kritisk til.

Funktionsbegrebet er baseret på forståelse af variable, hvilket blandt andet kommer til udtryk i arbejdet med ligningssystemer og en række andre praksisnære aktiviteter.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Sandsynlighedsregning

Fx uge

47-48

Kapitlet har fokus på beregninger i forhold til både teoretisk og statistisk sandsynlighed. Eleverne skal udregne den teoretiske sandsynlighed ud fra simple hændelser og ud fra kendskabet til tælletræ og kombimatrix. Desuden skal de finde den statistiske sandsynlighed ud fra oplysninger om hyppighed eller frekvens af udvalgte observationer.

Anvendelsesaspektet står helt centralt i kapitlet, hvilket ikke mindst kommer til udtryk i de to tematiske opslag: Casino og Odds. Her er der fokus på, at eleverne lærer at tage hensyn til, at udbydere af spil skal tjene penge, når de vurderer vinderchancerne i forskellige spil.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Indkomst og skat, Ud at rejse

Fx uge

49-50

Arbejdet med undersøgelserne lægger først og fremmest op til at udvikle elevernes matematiske kompetencer. I Matematrix 9 er der otte undersøgelser, som har særligt fokus på udvikling af matematisk fagsprog.

I forslaget til en årsplan for Matematrix 9 har vi i alt indsat undersøgelserne fire gange, således at der er udvalgt to undersøgelser pr. gang. Udvælgelsen er baseret på undersøgelsernes rækkefølge i bogen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Vækst

Fx uge

1-2

Eleverne skal lære, at man kan beregne to slags vækst – den absolutte og den relative. Der lægges vægt på beskrivelse og kommunikation om vækstfunktioner ved hjælp af forskellige repræsentationsformer. Det er oplagt at bruge digitale hjælpemidler til at tegne og bestemme vækstfunktioner –  såvel lineær som eksponentiel vækst.

Anvendelsesaspektet er helt centralt i kapitlet, idet de fleste aktiviteter er nært knyttet til virkeligheden – ikke mindst i opslagene om finansiel forståelse og rejser.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Idræt og motion, Hvad koster jeg?

Fx uge

3-4

Arbejdet med undersøgelserne lægger først og fremmest op til at udvikle elevernes matematiske kompetencer. I Matematrix 9 er der otte undersøgelser, som har særligt fokus på udvikling af matematisk fagsprog.

I forslaget til en årsplan for Matematrix 9 har vi i alt indsat undersøgelserne fire gange, således at der er udvalgt to undersøgelser pr. gang. Udvælgelsen er baseret på undersøgelsernes rækkefølge i bogen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Ræsonnement og bevisførelse

Fx uge

5-6

I dette kapitel er der et særligt fokus på ræsonnementskompetencen, idet eleverne skal lære at kende forskel på holdninger, påstande, argumenter og ræsonnementer. Bevisførelse bygger på ræsonnementer, hvilket er karakteristisk for matematik.

Eleverne møder også det faglige stof i opslag om anvendelseskritik, multiplikation af toleddede størrelse, Pythagoras’ sætning og potensregneregler.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Transport og Bliv iværksætter

Fx uge

8-9

Arbejdet med undersøgelserne lægger først og fremmest op til at udvikle elevernes matematiske kompetencer. I Matematrix 9 er der otte undersøgelser, som har særligt fokus på udvikling af matematisk fagsprog.

I forslaget til en årsplan for Matematrix 9 har vi i alt indsat undersøgelserne fire gange, således at der er udvalgt to undersøgelser pr. gang. Udvælgelsen er baseret på undersøgelsernes rækkefølge i bogen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Trigonometri

Fx uge

10-12

Arbejdet med ligedannede trekanter og skalafaktorbegrebet fra 8. klasse fortsætter. I dette kapitel skal eleverne lære, hvordan cosinus- og sinusfunktionerne beskriver sammenhængen mellem vinkler og sidelængder og kunne anvende dem til beregninger i retvinklede trekanter.

Eleverne møder også det faglige stof i opslag om tangens, enhedscirklen og solenergi.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Tegning

Fx uge

13-15

Kapitlet har fokus på at kunne forstå og anvende skitser og tegninger som modeller af virkeligheden. Når man skitserer en problemstilling, fremhæver man de ting, der har størst betydning i den konkrete situation. Der lægges også vægt på, at eleverne kan beskrive ligheder og forskelle ved skitse, isometrisk- og projektionstegning og vælge den bedst egnede til den opgave, de skal løse.  Eleverne møder desuden det faglige stof i opslag om konstruktion, perspektivtegning og i et tema om at indrette sit værelse.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Kodning og Fraktaler

Fx uge

16-17

Arbejdet med undersøgelserne lægger først og fremmest op til at udvikle elevernes matematiske kompetencer. I Matematrix 9 er der otte undersøgelser, som har særligt fokus på udvikling af matematisk fagsprog.

I forslaget til en årsplan for Matematrix 9 har vi i alt indsat undersøgelserne fire gange, således at der er udvalgt to undersøgelser pr. gang. Udvælgelsen er baseret på undersøgelsernes rækkefølge i bogen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.