Årsplan 5. klasse

Her får du forslag til en årsplan til Matematrix 5.

Årsplanen følger som udgangspunkt kapitelstrukturen i grundbogen, der er udledt af Fælles Mål i matematik og baseret på en gennemtænkt faglig progression. Undersøgelserne bag i bøgerne er også indsat i planen og ligeligt fordelt henover skoleåret. Hvornår på året man som lærer vælger at placere undervisningen er naturligvis op til den enkelte. Klik her for at få en skrivbar version af årsplanen.

I årsplanen har vi indregnet ferier i følgende uger.
Uge 42: Efterårsferie
Uge 51-52: Juleferie
Uge 7: Vinterferie
Uge 14: Påskeferie
Uge 26-32: Sommerferie

Webdelen til elevbøgerne indeholder en række resurser fx arbejdsark, faglige film, GeoGebra- og Excelfiler, som kan inddrages efter behov.

Man kan også supplere undervisningen gennem licenser til Alineas fagportal – Matematikportalen.

Hvis du vil printe hele årsplanen skal du trykke på Åbn alle og derefter Print årsplan.

Godt i gang

Fx uge

33-34

Godt i gang

I bogens første kapitel får eleverne mulighed for at repetere det faglige stof, som de arbejdede med i 4. klasse. Kapitlet er udformet som en storyline og er samtidig et redskab for læreren til at danne sig et overblik over den faglige spredning blandt eleverne i klassen. Kapitlet har fokus på de fire regningsarter, statistik, negative tal, koordinatsystemet, omkreds og areal, omregning samt modellering (valg af regningsart).

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Regneregler

Fx uge

35-37

Regneregler

Kapitlet lægger op til, at eleverne lærer at opdele et regneudtryk i led, bliver fortrolige med regnehierarkiet og at afkode og benytte parenteser som udtryk for, at bestemte udregninger går forud for andre.
Derudover vedligeholder og udbygger eleverne deres forståelse af og færdigheder inden for de fire regningsarter.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Vinkelmål

Fx uge

38-40

Vinkelmål

I dette kapitel videreudvikler eleverne deres forståelse af vinkelbegrebet og får kendskab til vinkelmål. Der arbejdes med at måle og afsætte vinkler med et givet gradtal – dels med vinkelmåler og dels med GeoGebra.

I et fagligt opslag får eleverne kendskab til sammenhængen mellem polygoner og vinkelsummer. I et andet opslag introduceres begrebet drejning, og eleverne lærer at benytte deres viden om vinkelmål, når de foretager drejninger.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Multiplikation

Fx uge

41-45

Multiplikation

Dette kapitel lægger op til, at eleverne tilegner sig viden om og færdighed i at benytte forskellige skrivemåder for multiplikationsberegninger med flercifrede tal. Det drejer sig om at udnytte den distributive lov for multiplikation:

(a + b) · c = a · c + b · c. Desuden udvikles elevernes talfornemmelse gennem overslagsregning og ved opsplitning af flercifrede tal, så det bliver lettere at udføre multiplikationen.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Rumfang

Fx uge

46-48

Rumfang

I dette kapitel introduceres rumfang som et mål for størrelsen af noget rumligt.

Eleven tilegner sig viden om sammenhængen mellem begreberne længde, areal og rumfang, og kan beregne rumfang af en kasse og udvikler færdigheder i at vurdere rumfanget af simple rumlige figurer og tegne dem på isometrisk papir og med GeoGebra. Desuden præsenteres eleverne for prismer.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Brøker

Fx uge

49-1

Brøker

Kapitlet lægger især op til, at eleverne videreudvikler deres forståelse af, at en brøk er et forhold mellem to tal, og at dette forhold kan repræsenteres med mange forskellige brøker. Eleverne lærer at forlænge og forkorte brøker samt finde fællesnævnere, når de skal addere og subtrahere brøker. Sidst i kapitlet lærer de at multiplicere en brøk med et helt tal.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Division

Fx uge

2-5

Division

Kapitlet bygger videre på, at division er deling, hvor resten også deles. Begrebet udvides til, at division også er den omvendte regningsart af multiplikation. Eleverne udvikler færdighed i at dividere et helt tal med et andet helt tal og lærer at foretage gangeprøve i forbindelse med en division. Et opslag sidst i kapitlet introducerer primtal og divisor.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Procent

Fx uge

6-9

Procent

Kapitlet introducerer procentsymbolet, %, og eleverne lærer, at procent er en særlig måde at udtrykke brøkdele på. Eleverne tilegner sig viden om og færdighed i at beregne en procentdel (at finde x % af y kr.) og omskrive brøker til hundrededele ved at forkorte/forlænge samt omskrive mellem brøk, procent og decimaltal.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Statistik

Fx uge

10-12

Statistik

Formålet med dette kapitel er, at eleverne tilegner sig viden om statistiske deskriptorer som gennemsnit, typetal og variationsbredde. Gennem arbejdet med kapitlet udvikler eleverne viden om, hvordan digitale værktøjer kan anvendes til indsamling og bearbejdning af data, og færdigheder i at vælge, hvilke metoder og begreber der kan bringes i anvendelse, når et simpelt statistisk spørgsmål skal besvares.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Størrelsesforhold

Fx uge

13-17

Størrelsesforhold

I dette kapitel udvikler eleverne dels forståelse af begrebet størrelsesforhold med fokus på begreberne forskel og forhold og dels forståelse af brøkbegrebet ved at bruge brøker til at repræsentere størrelsesforhold. Desuden udvikles deres generelle talfornemmelse i forhold til at skønne størrelsesordenen af konkrete størrelser og størrelsesforhold samt færdigheder i at opstille og sammenligne størrelsesforhold.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Chance og eksperimenter

Fx uge

18-21

Chance og eksperimenter

Kapitlet lægger op til, at eleverne udvikler færdigheder i at simulere et stort antal gentagelser af forskellige chanceeksperimenter med digitale værktøjer og opstille hyppighedstabeller og udregne brøkdele og procenter af udfaldene og derigennem opnå viden om, hvordan antallet af gentagelser i et chanceeksperiment kan påvirke resultaterne.

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.

Undersøgelser i Matematrix 5

Fx uge

22-25

Undersøgelser i Matematrix 5

Undersøgelserne er tænkt som oplæg til en arbejdsform, der adskiller sig fra de fleste andre sider i bogen. I arbejdet med undersøgelserne er der rigtigt gode muligheder for at udvikle elevernes matematiske kompetencer. Det drejer sig især om modellerings- og ræsonnementskompetence.

Der er otte undersøgelser i Matematrix 5:

  • Kæledyr
  • Temperatur
  • Akvarier
  • Kodning
  • Papirflyvere
  • Landkort
  • Trafik
  • Talmønstre

Læs mere, se læringsmål og tegn på læring her.